دوران سختی را می گذرانید ولی این دوران به
خوبی پایان خواهد یافت و استواری
شما به پایان خوب این دوره کمک می کند.