نفع شما در این چیزی نیست که بر آن
پا فشاری می کنید. راه  و مسیر پیشرفت
را درست تشخیص دهید خوشبختی
انتظارتان را می کشد .