نگرانی کار شما را بسیار سخت می کند
راه راحت تر و بی دردر تر را انتخاب نکنید
راه صحیح را انتخاب کنید . برای کامیابی
با افراد مهم گفتگو کنید.