شما به تمرکز روی کارهایتان نیاز دارید ت
شرایط را بهتر تحت کنترل خودتان بگیرید
کمی فکر و تامل جز نتیجه خوبی اثر دیگری
نخواهد داشت .