خوشبختی که آهسته آهسته به شما می رسد .
برای دختران : ازدواج موفق
برای پسران : شغل خوب