از ابتدای روابط و اتفاقهای زندگی نمی توانید
ادامه آن را پیش بینی کنید .
همیشه شروع خوب نشانه ادامه خوب هم
نیست.